VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden:

DutchPrideStore
De Merel 8 Hoogeveen,
Tel: 031(0)528-220310
KvK-nr: 52604837
Btw nr: NL118206588B01
Bank ING:
IBAN nummer: NL14 INGB 0004505515
BIC code: INGBNL2A
E-mail DutchPrideStore

Artikel 1 – Overeenkomst
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand door het plaatsen van een bestelling van de koper via de website.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
De levering- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Door het plaatsen van een vinkje tijdens de bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van DutchPrideStore.

Artikel 3 – Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 4 – Bestellingen
DutchPrideStore is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, bijvoorbeeld in verband met de omvang van de bestelling, de hoogte van de prijs van de bestelling, openstaande facturen of eerder betalingsgedrag.

Artikel 5 – Betaling
Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de koper een automatisch een email ter bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaal verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten en het ordernummer. Betaling dient vooraf plaats te vinden door het verschuldigde bedrag over te maken of door te betalen via de beveiligde afrekenmodule.
Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op: ING rekening nummer:
Ten name van:
DutchPrideStore
De Merel 8
7905 AK HOOGEVEEN
Bank ING:
IBAN nummer: NL14 INGB 0004505515
BIC code: INGBNL2A
Onder vermelding van het bestelnummer, genoemd in de e-mail.
Indien binnen 8 dagen na het plaatsen van de bestelling geen betaling door DutchPrideStore is ontvangen, vervalt de bestelling.
Als u in het buitenland woont en een buitenlands bankrekeningnummer heeft, heeft u de volgende nummers nodig:
Bank ING:
IBAN nummer: NL14 INGB 0004505515
BIC code: INGBNL2A
Ten name van: DutchPrideStore
De Merel 8
7905 AK HOOGEVEEN
Onder vermelding van het bestelnummer, genoemd in de e-mail.

Artikel 6 – Levering
Als uw betaling door ons ontvangen is, wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen door ons verzonden. Wanneer producten niet op voorraad zijn, ontvangt u van ons een bericht met de mogelijke nieuwe levertijd.

Artikel 7 – Retourneren
Nadat koper de bestelling heeft ontvangen, heeft koper het recht om binnen 8 dagen na ontvangst, de onderliggende overeenkomst met DutchPrideStore te herroepen. Gedurende deze periode kan koper de bestelling voldoende gefrankeerd, onbeschadigd en ongebruikt terugsturen. Wanneer koper een product wil retourneren dient dit per e-mail (E-mail DutchPrideStore ) te worden aangekondigd. Gelieve hier de reden en het ordernummer bij te vermelden. De aankoopwaarde zal binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de retourzending terug worden gestort. DutchPrideStore behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren indien het product beschadigd is. De kosten van retour zenden zijn voor rekening van koper.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Koper is verplicht het geleverde onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de koper binnen een termijn van acht dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan DutchPrideStore mededeling te doen. Indien niet binnen 8 dagen gereageerd is wordt aangenomen dat geleverde zaken zijn aanvaard.
DutchPrideStore kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheidstoestand van uw huisdier ten gevolge van het gebruik van de producten. Bij het gebruik van het product dient de handleiding (mits van toepassing) van het product in acht te worden genomen.
Behoudens wettelijke bepalingen zijn noch DutchPrideStore noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper mocht lijden, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. DutchPrideStore is nimmer aansprakelijk wegens niet- of niet tijdige levering en/of overmacht. De aansprakelijkheid van DutchPrideStore is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling / overeenkomst.

Artikel 9 – Informatie
De informatie in de webwinkel van DutchPrideStore is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden, onvolledige of incorrecte informatie aanvaardt DutchPrideStore geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 10 – Wijzigingsrecht
DutchPrideStore behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Assen, voor zover niet in strijd met dwingendrechtelijke bevoegdheidsbepalingen.

Artikel 12 – Privacy verklaring
Wanneer u de eerste keer een bestelling plaatst moet u zich registreren. DutchPrideStore zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Wel zullen uw gegevens verstrekt worden aan diegenen die worden ingeschakeld om de bestelling te bezorgen.